Vedtægter

Vedtægter for Gjøl Ro- & Kajakklub 

Revideret den 16. februar 2017

 

Navn, hjemsted og formål

 • 1 Klubbens navn er Gjøl Ro- & Kajakklub(GRK) stiftet 2 marts 1989 med hjemsted på Gjøl i Jammerbugt Kommune.
 • 2 Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for udøvelse af fælles interesse for rosport og kajaksport, samt udvikle medlemmernes rofærdigheder og søkundskab.

Klubben tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter Folkeoplysningsloven.  Klubbens virksomhed er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål og vedtægter.

 • 3 Klubben skal være tilsluttet DFfR og DKF og / eller DGI og underlagt disses love.

 

Medlemsforhold

 • 4 Roere kan optages i klubben ved henvendelse til bestyrelsen. 

For medlemmer under 18 år kræves forældrenes eller værges underskrift.

 • 5 Som passive medlemmer kan ved henvendelse til bestyrelsen optages personer, som igennem medlemskab ønsker at støtte klubbens virke.
 • 6 Bestyrelsen har ret til, når den finder det fornødent, at standse indmeldelse af såvel aktive som passive medlemmer.
 • 7 Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren med 1 måneds varsel.
 • 8 Medlemmer skal til enhver tid overholde klubbens gældende vedtægter og reglementer.

 

Kontingent

 • 9 Foreningens drift finansieres i form af medlemskontingenter, samt offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningslovens bestemmelser.
 • 10 Kontingent fastsættes af den ordinære generalforsamling under hensyn til klubbens økonomi.
 • 11 Bestyrelsen er berettiget til at udelukke medlemmer der i to måneder undlader at betale kontingent.

Udelukkede medlemmer kan igen optages, når restancen er betalt. 

Bestyrelsen kan ligeledes udelukke et medlem, der handler mod klubbens vedtægter og reglementer. 

Et ekskluderet medlem kan ved skriftlig begæring til bestyrelsen forlange spørgsmålet om eksklusion forelagt generalforsamlingen.

 

Generalforsamling

 • 12 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 14 dages varsel og skal afholdes hvert år i februar måned. 

Dagsorden for generalforsamlingen er følgende: 

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Bestyrelsens Beretning.
 3. Fastsættelse af kontingent.
 4. Valg af formand.
 5. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter.
 6. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
 7. Indkomne forslag.
 8. Forslag der ønskes fremsat på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen.

 

 • 13 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 

Se dog §23 og §24 vedrørende lovændringer og opløsning. 

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal ved håndsoprækning, med mindre mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Passive medlemmer har ikke stemmeret.

 • 14 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller hvis mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom med angivelse af forhandlingsemne. Indvarslinger sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Dog kan indvarslingen nedsættes til 4 dage.

 

 

 

 

Bestyrelsen

 • 15 Klubbens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold, og som træffer bestemmelser i spørgsmål som ikke er forudsete i vedtægterne. Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og mindst 1, maksimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

Mindst 1 medlem skal varetage kajakroernes henholdsvis roernes interesser som henholdsvis kajakchef og rochef.

Disse er foreningens repræsentanter i DFfR og DKF/DGI.

Formanden vælges af generalforsamlingen for 1 år af gangen, alle øvrige vælges for 2 år af gangen. 

Halvdelen af de for 2 år indvalgte er på valg ved hver generalforsamling, første gang afgjort ved lodtrækning. 

Desuden vælges 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 • 16 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.
 • 17 Bestyrelsen forvalter klubbens midler. Generalforsamlingens samtykke kræves til større udgifter, for eksempel anskaffelse af både, bygning af bådhuse og lignende. Optagelse af lån eller ændringer af samme kræver 2/3 majoritet i generalforsamlingen.
 • 18 Bestyrelsen udfærdiger generelt ordensreglement for adfærd og sikkerhed, benyttelse af klubbens materiel og inventar. Vedtægter og reglementer skal være let tilgængelige for medlemmerne.
 • 19 Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med GRK´s til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse, dog hæfter bestyrelsens medlemmer personligt for det tilskud, som foreningen eller tilskudsmodtagerne har modtaget efter

Folkeoplysningsloven, hvis tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes pågældende som forsætlig eller uagtsom. 

Bestyrelsen medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter Folkeoplysningsloven.

 • 20 Bestyrelsen er ansvarlig over for Jammerbugt Byråd for det af Jammerbugt Kommune modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder hvert år en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Beretningen indsendes på forlangende til Jammerbugt Kommunes Folkeoplysningsudvalg.

 • 21 Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for bestyrelsen i forening, eller ved een af disses forfald, af formanden eller næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Regnskab

 • 22 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal forelægge budget for eventuelle større investeringer i den kommende sæson til generalforsamlingens godkendelse. Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 

Årsregnskabet skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger og i overensstemmelse med de i lovgivningen til enhver tid gældende krav. 

Det særlige tilskudsskema indsendes til godkendelse ved Jammerbugt Kommune sammen med ansøgning om aktivitetsstøtte/lokalestøtte. Tilskudsskemaet skal underskrives af formanden og kassereren. 

Regnskabet revideres af generalforsamlingens 2 valgte revisorer. 

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med regnskabsinstruks for foreninger, der modtager offentligt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

 

Vedtægtsændringer

 • 23 Ændringer i klubbens vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen. Mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer skal stemme for ændringen før den kan godkendes.

Vedtægtsændringer skal endvidere indsendes til Jammerbugt Kommune til sikring af, at de til stadighed opfylder Folkeoplysningslovens krav.

 

Opløsning

 • 24 Klubbens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling, hvor 4/5 af klubbens stemmeberettigede er mødt og 4/5 af disse stemmer for.

Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål indenfor Folkeoplysningslovens område, jfr. i øvrigt tinglyst deklaration samt gældsbrev fra Jammerbugt Kommune.